Raad van Toezicht

Stichting Conaction is in februari 2012 opgericht in Roosendaal. In juli 2017 is de Raad van Toezicht statutair geïnstalleerd voor de stichting. De Raad van Toezicht wordt gevormd door drie leden. Stichting Conaction is in februari 2012 opgericht in Roosendaal. In juli 2017 is de Raad van Toezicht statutair geïnstalleerd voor de stichting. De Raad van Toezicht wordt gevormd door drie leden.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op:

  • de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting of vereniging
  • de realisatie van visie, missie en het doel van de rechtspersoon
  • de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie
  • het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico
  • En heeft de volgende taken en bevoegdheden:- het toezicht houden op het bestuur en het besturen,- het adviseren van het bestuur,
  • het zorg dragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur,
  • het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur,
  • het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering
  • De raad van Toezicht leden doen hun werk onbezoldigd. Het zijn mensen die een ruime ervaring hebben als maatschappelijke ondernemers; mensen die midden in het werk staan, die vanuit de praktijk en vanuit maatschappelijke betrokkenheid geloven dat werken aan welzijn in de samenleving beter en efficiënter kan.

Beloningsbeleid Raad van Toezicht. 
De vacatiegelden voor de Raad van Toezicht zijn vastgesteld op basis van de wettelijk norm voor vrijwilligersvergoedingen, dit bedraagt een maximale hoogte van € 1.500,- per jaar. De Raad van Toezicht ontvangt geen separate onkostenvergoeding.

Leden Raad van Toezicht

Paul Leenaarts
Paul is de voorzitter van de Raad van Toezicht. Paul is gepokt en gemazeld op het terrein van( jeugd)zorg, welzijn, werken, wonen en onderwijs. Hij heeft hierin tal van uitvoerende, coördinerende en leidinggevende functies bekleed. Ooit begonnen als groepsleider op een schoolinternaat later sectordirecteur van een jeugdzorgaanbieder en tot op heden directeur - bestuurder van een welzijnsonderneming. Hij gelooft onvoorwaardelijk in de “kracht van verbinding”, is altijd op zoek naar nieuwe kansen en frisse impulsen. Voor Conaction zoekt hij naar nieuwe verbindingen. Werken vanuit vitale coalities in wijken en buurten om een beter antwoord te kunnen geven op maatschappelijke vraag stukken. Zijn adagium: “samen naar beter”!

Robby van der Zande
Robby is secretaris van de Raad van Toezicht op basis van zijn werkzaamheden op het gebied van communicatie. Hierin combineert hij de ervaring die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan in het jongerenwerk en bij maatschappelijke projecten met de kennis op het gebied van communicatie. Robby doet zijn werk betrokken, een luisterend oor, een helpende hand en altijd bezig om mensen te verbinden en te motiveren.

Kees Jongmans
Kees is lid van de Raad van Toezicht vanwege zijn sterke betrokkenheid binnen het sociale domein in West Brabant. Als oud-wethouder heeft hij veel betekent voor de ontwikkelingen binnen jeugdzorg en welzijn in het West Brabantse. Zijn brede, maatschappelijke kennis van de regio en zijn uitgebreide netwerk zet hij graag in voor burgers en maatschappelijke instellingen. Zijn persoonlijke betrokkenheid als mens is terug te zien in zijn inzet voor het maatschappelijk belang.

Onderwerpen voor de Raad van Toezicht kunnen naar info@conaction.info gemaild worden.

Directeur - bestuurder
Het dagelijks bestuur en de tekenbevoegdheid voor contracten en overeenkomsten komt door dit model direct bij de Raad van Bestuur te liggen. Deze bestaat uit één lid: Michel Driessen. Hij zal voor Conaction als directeur-bestuurder functioneren. Driessen was tot het moment van wijzigingen in de statuten én het oprichten van de Raad van Toezicht ook al actief als uitvoerend directeur voor Conaction. Door de aanpassingen is de organisatie 'future proof' en kan er snel(ler) op actuele vraagstukken ingespeeld worden.

Jaarrekening en jaarverslag
In het jaarverslag en de jaarrekening vindt u een overzicht van de werkzaamheden en behaalde resultaten en het overzicht van de financiële verantwoording. 

Download hier het jaarverslag
Download hier de jaarrekening


Conaction - 2017