Visie

Eigen kracht leidt tot actief burgerschap

Conaction werkt in en aan de samenleving. Een plek waar mensen met elkaar moeten leven, leren en werken, in verbinding en samenhang. Soms breken schakels en komen mensen, jong of oud, aan de zijlijn te staan. De programma’s van Conaction zijn erop gericht om die mensen, als zij het zelfstandig niet meer redden, te ondersteunen en hen hun eigen kracht terug te laten vinden en te versterken, om hun talenten te laten ontwikkelen. Conaction wil bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie in wijken en plaats bieden voor interculturele ontmoetingen.

Missie
Om onze visie te realiseren bieden wij preventieve, gedragsmatige, onderwijskundige en pedagogische activiteiten voor jongeren en volwassenen, altijd gericht op het hervinden van eigen kracht en motivatie om tot leren, werken en leven te komen. Wij werken vanuit het leefsysteem van de deelnemer, waar loop je tegen aan en wat heb je nodig om een positieve verandering te bewerkstelligen. Vanuit het individu (behoefte) leggen wij verbindingen (maatwerk) met thuis (gezin leefomgeving), school, werk en vrije tijd en werken daarbij samen met verschillende partners die en bijdrage kunnen bieden in het versterken van eigen kracht en zelfstandigheid.

Conaction streeft naar:
• Bevorderen eigenkracht
• Actief burgerschap en participatie 
• Maatschappelijk rendement 
• Outcome in plaats van output 
• Preventie in plaats van curatie

Organisatie
Conaction staat als organisatie dicht bij haar doelgroep en medewerkers zijn zeer betrokken bij de ondersteuning op locatie alsmede thuis. Conaction is een platte organisatie waarbij werknemers veel verantwoordelijkheid ontvangen voor het verlenen van de juiste dienstverlening die deelnemers mogen verwachten. De kernwaarden van Conaction vormen de leidraad onze motivatie in het werk om dichtbij onze deelnemers de juiste zorg en begeleiding te bieden. 

Slagkracht 
Conaction gaat samen met burgers, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en overheden aan de slag. Welzijn kun je alleen vergroten en behouden door actief te zijn en daadkracht te tonen. Wij willen daarom daadkracht tonen in de manier waarop we ons werk doen en deze actieve houding uitstralen en doorgeven aan burgers. In het dagactivering programma bijvoorbeeld komt de slagkracht van Conaction concreet in beeld; jongeren die door sportieve, pedagogische en onderwijskundige uitdagingen ook hun mentale en fysieke weerbaarheid voor werken en leren hervinden; en in hun leven de slagkracht terugvinden. 

Verbinding 
Conaction, dat is de kracht van verbinding. Dat betekent in de praktijk:
• domein overstijgend werken; alle problemen uit verschillende domeinen – thuis, vrije tijd, werk, school -  integraal aanpakken 
• vernieuwende samenwerkingsvormen smeden tussen overheid, scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers
• het zoeken van overeenkomsten en samenhang in plaats van een focus op verschillen
• het delen van kennis, vaardigheden en visie met partners in zorg en welzijn

Innovatie 
Als je met minder middelen meer resultaat wil boeken, moet je vernieuwend durven zijn. De belangrijkste vernieuwende kwaliteiten van Conaction zijn:
• het inzetten van flexibel personeel uit een pool van Best Persons 
• Het investeren in bestaande informele netwerken en vrijwilligers 
• een bestuur dat zelf actief op zoek gaat naar projecten en uitdagingen die passen binnen de filosofie van Conaction

Rendement 
Het rendement van ons werk zit hem niet in de eerste plaats in de financiering van de dienstverlening, maar in de waarde voor de bewoners en de maatschappij om hen heen. We vinden het belangrijk om te kunnen vertellen dat kinderen door een naschools of dagprogramma nu weer met plezier naar school gaan, kunnen meekomen en met vertrouwen de overstap maken naar voortgezet onderwijs. Dat jongeren niet meer op straat hangen, maar sporten, een opleiding volgen of een passende stage vinden, met hernieuwde motivatie. Dat (jong)volwassenen na langdurige werkloosheid of ziekte weer aan de slag kunnen. Soms betekent dat er langer (intensieve) begeleiding geboden dient te worden zodat met name op de lange termijn nog steeds succesvol resultaat gehaald wordt. Dat is maatschappelijk rendement. Droge cijfers, targets of hoge bedragen op zich zeggen ons niet veel.

Kwaliteit 
In de keuze van onze dienstverlening, programma’s en projecten en het zoeken van de beste medewerkers; de uitvoering en begeleiding van het werk staat kwaliteit bij ons voorop. De kwaliteit van ons werk is te zien in de positieve ervaringen van deelnemers en partners. Wij zijn tevreden als de klant naar tevredenheid kan zeggen; ik ben gehoord, ik ben erkend om wie ik ben en ik heb weer een positief en succesvol perspectief. Ook als ons aanbod niet passend is, blijven wij graag betrokken in het vinden van de juiste vorm van zorg en begeleiding. Samen met partners willen we graag dat iedere zorgvrager de juiste zorg en begeleiding kan ontvangen. Dat is onze kwaliteit en daar mag u ons op afrekenen.

Beleidsplan 2017 – 2019
In het beleidsplan 2017 – 2019 is de koers van stichting Conaction vastgelegd. De uitgangspunten in het beleidsplan vormen de basis voor de organisatie en haar werkzaamheden. Het beleidsplan is vertaald naar het meerjarenprogramma en planning tot 2020

Download hier het Beleidsplan 2017 - 2019


Conaction - 2017