Werkwijze

Conaction zoekt de kracht van verbinding in het samenbrengen van mensen, middelen, organisaties en domeinen om te komen tot een nieuwe dynamiek en aanpak in het welzijnswerk. Dit doen wij in de overtuiging dat we met minimale overheadkosten, de inzet van best persons, innovatieve methodieken en flexibiliteit een maximaal resultaat kunnen bereiken. Voor het bereiken van optimale resultaten is het belangrijk dat er slagvaardig, efficiënt en effectief met elkaar wordt samengewerkt. Ieder werkt vanuit zijn eigen expertise, maar is daar waar nodig ook inzetbaar op andere domeinen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid kan naar de overtuiging van Conaction alleen dan slagen als de samenwerking geformaliseerd wordt. Onze medewerkers staan naast onze deelnemers, spreken hun aan op hun eigen verantwoordelijkheid, stimuleren hun eigen kracht maar bieden ook de ruimte om fouten te maken en daar lering uit te halen.

Vraag gestuurde aanpak
Afhankelijk van de opdracht werkt Conaction vanuit de gedachte dat de aanpak moet uitgaan van kracht in plaats van probleem. Dit doen wij door vraag gestuurd en oplossingsgericht te werken. Niet beginnen met formuleren van beleid en dat nog eventueel voorleggen aan de burger, maar andersom, namelijk vanuit signalen vanuit de deelnemer, de groep of de wijk een programma en beleid formuleren. De aanpak van Conaction gaat minder uit van ‘blauwdrukken’ en beheersing. Ons gaat het erom een nieuw evenwicht te zoeken tussen regievoering en het verlaten van gebaande paden en traditionele kaders. Dat betekent minder traditionele maatschappelijke organisaties en meer kansen voor netwerkorganisaties.

De kracht van verbinding
Om onze doelen te bereiken moeten verbindingen gelegd worden tussen de partijen die iets kunnen bijdragen aan die oplossingen. Door het bundelen van hun krachten kunnen mensen en organisaties gezamenlijk echt iets bereiken en realiseren voor de samenleving. Want daar, in de samenleving, is de kracht Conaction gebruikt voor haar aanpak de methodiek van maatschappelijk aanbesteden en het initiatief te laten daar waar de kracht het grootst is: in de samenleving. Onze aanpak leidt tot nieuwe vormen van wijksamenwerking, of te wel wijkallianties.

Kwaliteitscontrole
Wij geven permanent aandacht aan de kwaliteit van onze organisatie, inzet en medewerkers en vrijwilligers. Onze organisatie werkt volgens het INK model, waarin de bedrijfsstructuur en kwaliteitsnormen zijn verankerd. De kwaliteit van de uitvoering toetst Conaction met behulp van de Plan- Do -Check Act – cyclus. Projecten en nieuwe ontwikkelingen kunnen ondersteund worden met onder andere Maatschappelijke Kosten en Baten Analyses en snelkookpan sessies.


Conaction - 2017