Systeembegeleiding

Conaction biedt SysteembegeleidingSysteembegeleiding van Conaction bestaat uit het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders, verbeteren van de communicatie tussen ouders en kind en het veranderen van ingesleten gezinspatronen die een ongewenst effect hebben. Het doel is een veilig opvoedklimaat te scheppen waarbinnen kinderen zich zo goed als mogelijk kunnen ontwikkelen naar volwassenheid.

Daarnaast wordt met het gezin bekeken welke factoren van invloed zijn op het gezinsleven. De factoren die positief werken worden versterkt en voor de factoren die een negatief effect hebben wordt onderzocht wat mogelijk is om de invloed daarvan tot een minimum te beperken. Concreet kan dat betekenen dat samenwerking met financiële hulpverlening gezocht wordt als blijkt dat financiële problemen een onevenredige druk op het gezin leggen. Met ouders kan gekeken worden naar vormen van individuele hulpverlening wanneer blijkt dat individuele problematiek een positieve ontwikkeling voor het gezin in de weg zit.

De gezinsleden worden gestimuleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van mensen in hun netwerk ter ondersteuning van hun verbeterproces.